#igualtatsconnect

The Igualtats Connectades (Connected Equalities): Interseccionality in local public plocies” project will explore the application of the intersectional approach in local public policies. Intersectionality has in fact been studied by universities and tested in one-off projects led by public administrations and civil society, but there is little experience of its practical implementation.

This project will develop a pilot scheme to apply the intersectional perspective in the Terrassa City Council structure and activities, in order to effectively implement the principle of equality and non-discrimination in the context of a local administration and in dialogue with civil society.

Outputs will include a collection of international experiences, training for Terrassa City Council staff and people from civil society, local events, an international conference (February 2018) and a toolkit.

Intersectionality theory focuses on addressing the intersection between strands of inequality, taking into account their interaction and interdependence. Different strands of inequality are considered as being interwoven into a matrix in which individuals are constituted in different and changing positions. Emphasis is given to the interaction and interdependence between the strands, understanding that the convergence of them generates new realities and inequalities, which cannot be deduced from the simple sum of the situations treated in isolation. Applying an intersectional approach in public policies appears to be key to generating more inclusive policies in which more social groups and political problems would be accounted for.

The project started on January 1st 2018 and will culminate in an international conference in February 2019. It is co-funded by the European Commission’s DG Justice, Rights, Equality and Citizenship Programme, and implemented by the Terrassa City Council, the University of Vic-Central University of Catalonia (UVic-UCC) and CEPS Projectes Socials.

El projecte “Igualtats Connectades: Interseccionalitat a les polítiques públiques locals” examinarà l’aplicació de l’enfocament intersectorial en les polítiques públiques locals. La interseccionalitat ha estat estudiada per universitats i testejada en projectes puntuals liderats per administracions públiques i la societat civil, però hi ha poca experiència en la seva implementació pràctica.

Aquest projecte desenvoluparà una prova pilot per aplicar la perspectiva interseccional de l’estructura i les activitats de l’Ajuntament de Terrassa, per tal d’aplicar eficaçment el principi d’igualtat i no discriminació en el context d’una administració local i en diàleg amb la societat civil.

Els resultats inclouran una col·lecció d’experiències internacionals, formació per a personal de l’Ajuntament de Terrassa i persones de la societat civil, esdeveniments locals, una conferència internacional (febrer de 2018) i un kit d’eines transferibles.

La teoria de la interseccionalitat se centra en abordar la intersecció entre els eixos de la desigualtat de la discriminació, tenint en compte la seva interacció i la seva interdependència. Diferents eixos de desigualtat es consideren entrellaçats en una matriu en què els individus estan constituïts en posicions diferents i canviants. Es fa èmfasi en la interacció i la interdependència entre els eixos, entenent que la seva convergència genera noves realitats i desigualtats, que no es dedueixen de la suma simple de les situacions que es tracten aïlladament. Aplicar un enfocament interseccional en les polítiques públiques sembla ser clau per generar polítiques més inclusives.

El projecte es va iniciar l’1 de gener de 2018 i culminarà en una conferència internacional al febrer de 2019. És cofinançat pel Programa de Justícia, Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea i implementat per l’Ajuntament de Terrassa, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i CEPS Projectes Socials.

Category: Accions internacionals · Tags:

Comments are closed.

Socis LocalsSocis Internacionals
Membre de


Contacte

info@asceps.org
T. 933 194 750 | F. 933 195 813
Bòria 17 pral. 08003.
Barcelona

Legal Notice