evento 1 octubre bcn

Estudi Nacional a l’estat Espanyol: Empreses contra la violència de gènere #GBV

A Espanya, la lluita contra la violència de gènere està centrada gairebé exclusivament en l’eliminació de la violència contra la dona (que es diu violència de gènere en la llei). Es va dur a l’estat per prendre mesures importants per fer front a la violència masclista a partir del 2004 i per fomentar el compromís de les empreses en l’eliminació d’aquesta plaga.

Aquest informe conclou la primera part del projecte CARVE i ofereix idees per elaborar i analitzar la naturalesa i les formes de participació de les empreses en la lluita contra la violència de gènere a Espanya.

En primer lloc, cal revisar la legislació espanyola pel que fa a aquest tema, així com les moltes iniciatives liderades per les empreses per lluitar contra la violència masclista contra les dones. L’anàlisi de les entrevistes dirigides per CEPS Projectes Socials de Barcelona completa la informació i presenta bones pràctiques que podrien transferir-se a altres països europeus.

L’estat espanyol ha adoptat la legislació i les polítiques sobre la violència basada en el gènere que involucren tots els actors socials, incloent empreses, i té la intenció de tractar el problema de manera integral.

Per resumir, les disposicions estatals en relació amb les empreses se centren principalment en la detecció, assistència i integració: La participació a les campanyes de sensibilització sobre les formes de violència basada en el gènere i els recursos disponibles per buscar ajuda, l’assistència a les víctimes de la violència de gènere i la contribució a la integració sociolaboral de dones que han estat víctimes de la violència masclista.

L’informe es pot llegir aquí.

Al juliol 2016 es presentarà a la conferència internacional del projecte CARVE la «Guia europea de bones pràctiques: Empreses que lluiten contra la violència de gènere», una eina per a les empreses que volen involucrar-se en la prevenció i la lluita contra la violència de gènere.

Estudio Nacional