• What is 736 ideas for a dream?

  This project is about a dream: the dream to achieve a Europe free of social exclusion. In order to accomplish this dream we have collected ideas that will help in this task. The number 736 refers to the number of active members of the European Parliament when this project was launched.

  736 ideas reached the European Parliament on 18/11/2010

  The project took place in six European countries and its main mission was to create 736 postcards, one for each member of the European Parliament, with reflections on current problems that generate social exclusion in Europe, as well as specific ways to solve them.

  The 736 images created by more than 736 persons can be seen on this web site under ‘IDEAS’. They are also gathered in a book, which was delivered to the 736 Members of the European Parliament on the 18th of November 2010.

  We share an electronic version of this book here on our web site, as well as a short video about its voyage. Below you can find more information about the project and its participants…

  The book

  Aims and results of the project

  The general aim of this project was to create new ways of communication and dialogue amongst members of the European Parliament and its citizens, together in the fight against social exclusión.

  More specifically, the projects wanted to establish:

  i) A channel by which people in situation of social exclusion can find a voice and describe their own situation and problems.
  ii) A more direct methodology to find ways towards social inclusion in which those excluded are the main actors, and are able to present their solutions in a collaborative, empowering manner.
  iii) A series of workshops that can be replicated to teach and reflect about social exclusion and inclusion in a entertaining , yet enlightening manner.
  iv) A communication system to get citizens and Europarlamentaries more in touch , helping to develop and consolidate direct democracy processes.
  v) A book and a website that help to disseminate all the results of the project in a comprehensive manner.

  The products and activities:

  1) Six workshop programmes to produce the 736 postcards.
  2) This website, to present the results and methodology in a digital format.
  3) A book that collects the 736 postcards and presents the main aims of this project.
  4) An exhibit on Europe Day (9/05/2011) in which the postcards were presented.

  The workshops:

  1) Highlight and denounce different types of social exclusion
  2) Understand the causes and conditions that make it possible
  3) Facilitate the development of positive thinking that seeks solutions to the problems, instead of simply showing indignation or ignorant optimism.

  Methodologically the workshops were organized in two steps: a reflective one and an expressive one. In the first the participants were asked to reflect on a situation of social exclusion: a specific case of a local process of exclusion or general attitudes and situations on a European scale.
  Once a case had been chosen and analyzed, an attempt was made to determine what the causes and conditions of this process of exclusion were, in order to attempt understand what made it possible, and to question why it was still active.
  From this point on, the workshop could move to the second step to establish what type of measure (the reduction of barriers, economic matters, educational issues or raising awareness) could be the most effective to fight against this exclusion. The suggestions and ideas that emerged could then be converted into drawings, collages, paintings, photographs etc.

      Take a look at the ideas gallery!!

 • Què és 736 idees per un somni?

  Aquest projecte tracta d’un somni: el somni d’aconseguir una Europa lliure d’exclusió social.Per aconseguir aquest somni, el nostre objectiu és recollir idees que ajudin en aquesta tasca.El nombre 736 fa referència al nombre de membres actius del Parlament Europeu quan es va posar en marxa aquest projecte.

  736 idees van arribar al Parlament Europeu el 18/11/2010.

  El projecte es porta a terme en sis països europeos, i la seva missió era crear 736 imatges-una per cada membre del Parlament Europeu-que reflexioni sobre la problemàtica actual que genera exclusió social a Europa, així com les formes específiques per a resoldre aquests problemes.

  Les 736 imatges creades per més de 736 persones a Europa, es poden veure en equesta web a ‘IDEES’ i es recullen en el llibre, del qual es va lliurar una copia a cada un dels 736 Eurodiputats el 18 de novembre de 2010.

  Compartim aquí el llibre en format electrònic i també un video sobre el seu viatge. A sota hi ha més informació sobre el projecte i els participants…

  El llibre

  Objectius i resultats del projecte

  L’objectiu general d’aquest projecte és crear noves formes de comunicació i el diàleg entre els membres del Parlament Europeu i els seus ciutadans, així com en la lluita contra l’exclusió social.

  Més concretament, el projecte vol establir:

  i) Un canal pel qual les persones en situació d’exclusió social puguin trobar una veu i descriure la seva pròpia situació i problemes.
  ii) una metodologia més directa per trobar camins cap a la inclusió social en què els exclosos són els principals actors, i són capaços de presentar les seves solucions en un esperit de col laboració, d’empoderament.
  iii) Una sèrie de tallers que poden replicar en altres ciutats i països de la Unió Europea per ensenyar i reflexionar sobre l’exclusió social i la inclusió d’una manera entretinguda, però que també formi i eduqui.
  iv) Un sistema de comunicació per posar en contacte els ciutadans amb els Europarlamentaris més fàcilment, ajudant a desenvolupar i consolidar els processos de democràcia directa.
  v) Un llibre i un lloc web que ajuden a difondre tots els resultats del projecte de manera integral.

  Productes i activitats:

  1) Sis tallers per a produir les 736 imatges
  2) Aquest lloc web, per mostrar els resultats i la metodologia en un format digital
  3) Un llibre que recull els 736 idees i on es presenten els principals objectius d’aquest projecte.
  4) Una exposició que tindrà lloc durant el Dia d’Europa (9/05/2011) en què les imatges es presentaran al públic.

  Els tallers:

  1) Denunciar i exemplificar els diferents tipus d’exclusió social
  2) Comprendre les causes i condicions que ho fan possible
  3) Facilitar el desenvolupament del pensament positiu, que busca solucions als problemes, en comptes de mostrar indignació o ser optimista sense donar les raons per ser-ho.

  Des del punt de vista metodològic s’organitza el taller al voltant de dos vessants, una reflexiva i una expressiva. A la part reflexiva es demana als participants que reflexionin sobre una situació d’exclusió social: pot ser un cas específic d’un procés local d’exclusió o una reflexió sobre actituds i situacions més generals a escala europea.
  Una vegada que s’ha escollit i analitzat un cas, podem tractar de determinar quines són les causes i condicions d’aquest procés d’exclusió, podem entendre el que va fer possible, i es pot qüestionar per què segueix sent actiu.
  A partir d’aquí, podem centrar-nos en la segona part del text i podem tractar d’establir quin tipus de mesures (la reducció de les barreres, els assumptes econòmics, assumptes educatius o de sensibilització) podria ser el més eficaç per lluitar contra aquesta exclusió, i podem pensar en propostes concretes de com combatre’l.

  Accedeix a veure la galeria de les idees!!

 • Qué es 736 ideas para un sueño?

  Este proyecto trata de un sueño: el sueño de lograr una Europa libre de exclusión social. Para lograr este sueño, nuestro objetivo es recoger ideas que ayuden en esta tarea. El número 736 hace referencia al número de miembros activos del Parlamento Europeo cuando se puso en marcha este proyecto.

  736 ideas llegaron al Parlamento Europeo el 18/11/2010.

  El proyecto se lleva a cabo en seis ciudades europeas, con la misión de crear 736 imágenes-una por cada miembro del Parlamento Europeo-que reflexiona sobre la problemática actual que genera exclusión social en Europa, así como las formas específicas para resolver esos problemas.

  Las 736 imagenes creadas por más de 736 personas en Europa, se puden ver en esta web bajo ‘IDEAS’ y se recojen en el libreo, del cual se entregó una copia a cada uno de los 736 Eurodiputados el 18 de noviembre de 2010.

  Compartimos aquí el libro en formato electrónico así como un video sobre su viaje. Abajo se encuentra más información sobre el proyecto y sus participantes…

  El Libro

  Objetivos y resultados del proyecto

  El objetivo general de este proyecto es crear nuevas formas de comunicación y el diálogo entre los miembros del Parlamento Europeo y sus ciudadanos, así como en la lucha contra la exclusión social.

  Más concretamente, el proyecto quiere establecer:
  i) Un canal por el cual las personas en situación de exclusión social puedan encontrar una voz y describir su propia situación y problemas.
  ii) una metodología más directa para encontrar caminos hacia la inclusión social en el que los excluidos son los principales actores, y son capaces de presentar sus soluciones en un espíritu de colaboración, de empoderamiento.
  iii) Una serie de talleres que pueden replicarse en otras ciudades y países de la Unión Europea para enseñar y reflexionar sobre la exclusión social y la inclusión de una manera entretenida, pero que también forme y eduque.
  iv) Un sistema de comunicación para poner en contacto los ciudadanos con los Europarlamentaries más fácilmente, ayudando a desarrollar y consolidar los procesos de democracia directa.
  v) Un libro y un sitio web que ayudan a difundir todos los resultados del proyecto de manera integral.

  Los productos y las actividades:

  1) Seis talleres para producir las 736 imágenes
  2) Este sitio web, para mostrar los resultados y la metodología en un formato digital
  3) Un libro que recoge los 736 ideas y donde se presentan los principales objetivos de este proyecto.
  4) Una exposición que tendrá lugar durante el Día de Europa (9/05/2011) en el que las imágenes se presentarán al público.

  Desde el punto de vista metodológico se organiza el taller en torno a dos vertientes, una reflexiva y una expresiva. En la parte reflexiva de los participantes se les pide que reflexionen sobre una situación de exclusión social: puede ser un caso específico de un proceso local de exclusión o una reflexión sobre actitudes y situaciones más generales a escala europea.
  Una vez que se ha escogido y analizado un caso, podemos tratar de determinar cuáles son las causas y condiciones de este proceso de exclusión, podemos entender lo que hizo posible, y se puede cuestionar por qué sigue siendo activo.
  A partir de aquí, podemos centrarnos en la segunda parte del texto y podemos tratar de establecer qué tipo de medidas (la reducción de las barreras, los asuntos económicos, asuntos educativos o de sensibilización) podría ser el más eficaz para luchar contra esta exclusión, y podemos pensar en propuestas concretas de cómo combatirlo.

  Los talleres:

  1) Denunciar y ejemplificar los diferentes tipos de exclusión social
  2) Comprender las causas y condiciones que lo hacen posible
  3) Facilitar el desarrollo del pensamiento positivo, que busca soluciones a los problemas, en lugar de simplemente mostrar indignación o ser optimista sin dar las razones para serlo.

  Accede a ver la galería de las ideas!!