Projecte #Gaming4skills

L’ús dels jocs en l’àmbit de l’educació o per a millorar les habilitats de les persones té una llarga història, però darrerament, el potencial educatiu dels videojocs ha guanyat una mica d’atenció. Després d’una gran onada de jocs pedagògics en la dècada de 1990, la qüestió es centra actualment en l’ús potencial dels videojocs en el context d’una aula. Tot i que ja existeixen molts professors que són partidaris del seu ús, la manera com introduir-los encara genera certa confusió.

En primer lloc, el professorat necessita orientació per usar els videojocs a l’aula. L’orientació per als educadors existeix, però és escassa. O bé segueix sent confusa i no s’adapta a l’entorn de l’aula, o està escrita per a especialistes i per tant és inaccessible per a la majoria.

A més, els mites i la percepció negativa d’algunes persones sobre els videojocs suposen també un obstacle per tal que els professors pugui incorporar-los com a eina d’ensenyament i aprenentatge en les aules.

En segon lloc, els videojocs poden ser grans vectors de pedagogies transversals i innovadores.
Encara que l’educació basada en les competències i l’educació transversal s’identifica com a prioritat en les polítiques de la UE des de 2006 (recomanació 2006/962/CE del Parlament Europeu i del Consell de 18 de desembre de 2006 sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent), existeix poca orientació en el conjunt de Ministeris de la Unión Europea sobre la forma de com aplicar aquests objectius.

Por aquest motiu, des del projecte #Gaming4skills treballarem per a desenvolupar una guia pràctica d’ajuda als docents per tal que puguin utilitzar els videojocs en l’aula en el marc d’un ensenyament transversal, així com per fomentar que els estudiants puguin crear els seus propis jocs com a projectes d’aprenentatge.

Recursos que desenvoluparem

  • Un manual que expliqui per què els videojocs són un recurs que hauria d’estar en l’aula com a element d’aprenentatge.
  • Una guia pràctica sobre com utilitzar els videojocs en l’aula.
  • 4 biblioteques d’experiències amb un total de 88 mòduls pedagògics, en el que s’utilitza el joc: com a espectadors, com a creadors, com a jugadors individuals o en grups.

Qui som?

El projecte #Gaming4skills es desenvolupa entre el mes de novembre de 2020 i Octubre de 2022 per 6 socis de diferents països europeus: YuzuPulse (França), C.I.P. Citizens in Power (Xipre), SCS LogoPsycom (Bèlgica), CEPS Projectes Socials (Espanya), Centrul Pentru Educatie si Consultanta Instrumente Structurale (Romania) i Science View Hellenic Association (Grècia).

El projecte #Gaming4skills està finançat pel Programa Erasmus + de la Unió Europea. El contingut del projecte reflecteix l’opinió dels autors i la Comissió Europea no es fa responsable de l’ús de la informació que conté aquest projecte. Codi del projecte: 2020-1-FR01-KA201-080669