The European Union is facing huge challenges related to the digitalization of work. According to the European Commission, only 54% of Europeans aged 16-75 have basic digital skills and 38% of companies report negative impacts in their performance due to the lack of such skills. In an increasingly digitalized environment where over 90% of jobs use digital skills, its importance to remain employable has never been as high.

The massive publishing of multimedia digital contents is one of the biggest trends from the digitalization of the labour market and it is gradually opening the door to new technologies. Such enhanced contents benefit from the tremendous expansion of social media to conquer not only our screens but also our cultural and professional practices.

Despite the almost daily contact of professionals with such contents, few of them know their specificities, their means of production or their cost. These new technologies are frequently perceived as complex, expensive and meant for specialists, often causing reluctance or even anxiety when implementing them at work. This concern portrays the fragmentation and exclusiveness of Vocational Education and Training (VET) offers, that do not meet the demands of the labour market.

To tackle these issues, the DIMPA project addresses 3 priorities:

 • Developing digital learning materials and tools to support and enhance the effective use of digital technologies and pedagogies in training, promoting an open and innovative education in a digital era.
 • Improving skills to publish and manage enhanced digital content, promoting employability and personal development.
 • Strengthening key competence for a continuous (VET) while improving the access for all learners, including those with Specific Learning Disabilities.

To further promote the accessibility of knowledge and tools regarding digital skills, the project intends to create the first European Massive Open Online Course (MOOC) on 6 main enhanced content technologies for publishing and dissemination:

 • EPUB 3
 • Augmented Reality
 • Virtual Reality
 • Video 360°
 • Interactive Video
 • Augmented printed materials

The DIMPA project is co-funded by the European Union’s ERASMUS+ programme, and implemented from November 2018 to October 2020 by 6 partners: Formation 3.0 (FR), LogoPsyCom (BE), Les Apprimeurs (FR), CEPS Projectes Socials (ES), BFI OOE (AT) and AKETH (GR).

ELa Unió Europea s’enfronta a grans desafiaments relacionats amb la digitalització de la feina. Segons la Comissió Europea, només el 54% dels europeus entre 16 i 75 anys tenen capacitats digitals bàsiques i el 38% de les empreses reporten impactes negatius en el seu acompliment causa de la falta de tals capacitats. En un entorn cada vegada més digitalitzat on més del 90% dels llocs de treball utilitzen coneixements digitals, la seva importància per mantenir l’ocupabilitat mai ha estat tan alta.

La publicació massiva de continguts digitals multimèdia és una de les majors tendències de la digitalització del mercat laboral i està obrint gradualment les portes a les noves tecnologies. Aquests continguts millorats es beneficien de la tremenda expansió de les xarxes socials per conquerir no només les nostres pantalles, sinó també les nostres pràctiques culturals i professionals.

Tot i el contacte gairebé diari dels professionals amb aquest tipus de contingut, pocs coneixen les seves especificitats, els seus mitjans de producció o el seu cost. Aquestes noves tecnologies són freqüentment considerades complexes, cares i destinades a especialistes, el que sovint provoca reticència o fins i tot ansietat al implementar-les en el treball. Aquesta preocupació retrata la fragmentació i exclusivitat de les ofertes d’Educació i Capacitació Vocacional o Formació Professional (FP), les quals no sempre satisfan les exigències del mercat laboral.

Per abordar aquests problemes, el projecte DIMPA planteja 3 prioritats:

 • Desenvolupar materials i eines d’aprenentatge digital per recolzar i millorar l’ús efectiu de tecnologies i pedagogies digitals per a formació, promovent una educació oberta i innovadora en una era digital.
 • Millorar les capacitats per publicar i gestionar contingut digital millorat, promovent l’ocupabilitat i el desenvolupament personal.
 • Enfortir competències clau per a una VET contínua, mentre es millora l’accés del contingut per a tothom, incloent-hi les persones amb dificultats d’aprenentatge.

Per promoure encara més l’accessibilitat dels coneixements i eines pel que fa a competències digitals, el projecte pretén crear el primer Curs Massiu Obert Online (MOOC) a Europa sobre 6 de les principals tecnologies de publicació i difusió de contingut millorat:

 • EPUB 3
 • Realitat augmentada
 • Realitat virtual
 • Video 360 °
 • Vídeo interactiu
 • Materials impresos augmentats

El projecte DIMPA està cofinançat pel programa ERASMUS+ de la Unió Europea i s’implementa des de novembre de 2019 fins a octubre de 2020 per 6 participants: Formation 3.0 (FR), LogoPsyCom (BE), Les Apprimeurs (FR), CEPS Projectes Socials (ES), BFI OOE (AT) i AKETH (GR).