Национално проучване

КОМПАНИИТЕ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО, ОСНОВАНО НА ПОЛА

Проектът CARVE е новаторски като перспектива за дискусии относно начините и подходите за включване на бизнеса в България в борбата срещу насилието, основано на пола.

Процесът на подбор и включване на компании в националната програма за провеждане на интервюта и интервютата сами по себе си, проведени в България в периода февруари – май 2015 г., показаха, че темата за ангажирането на компаниите в борбата срещу насилието, основано на пола извън работното място, е все още нова за страната. Насилието, основано на пола, все още широко се разбира като личен проблем или проблем на семействата, а не – проблем на цялото общество. Поради тази причина работното място рядко се смята за правилното място, където проблематиката трябва да се дискутира открито, макар че най-често, когато се установят случаи на насилие, основано на пола, работното място е единственото, на което жертвите биха могли да получат каквато и да е подкрепа и помощ.

Националните и международните кампании за повишаване на информираността за превенция на насилието, основано на пола, са непознати за бизнес сектора в страната и не се разпознават като проблем, част от корпоративната социална отговорност. Социалният одит също все още не включва темата и интервютата показват, че бизнесът се включва най-често в други социални каузи.

Въпреки това случаи на насилие над жени са били идентифицирани пряко или непряко в много от интервюираните компании (особено в малките фирми, които преобладават в България), и те са се включили изцяло в подкрепа и защита на техните служителки.

Компаниите все още имат нужда да научат как да бъдат полезни и от помощ в подобни ситуации,особено в онези градове, в които няма неправителствени организации, работещи по проблемите на насилието над жени и липсват подслони/кризисни центрове за жертвите и професионална помощ, което е типичното за страната. Интервюираните компании изразиха потребността си от помощ от страна на психолози, юристи и НПО, работещи в областта на превенцията, защитата и ресоциализацията на жертвите.

Link: http://www.cwsp.bg/

Link report: CARVE