Menu

Socis CAT

cesep soloCESEP és una associació reconeguda de formació continuada i integració social i professional. Implementa oficialment el projecte de mobilització de TICs (PMTIC : Pla Mobilitzador de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació). Com a associació amb valors democràtics i progressistes, CESEP fomenta la ciutadania activa i l’acció col·lectiva. La ciutadania activa implica una constant actualització dels coneixements i competències, així com l’aprenentatge de noves per comprendre els problemes i els desafiaments de la nostra societat i per a ser capaços d’exercir-hi un paper actiu. Això es porta a terme mitjançant diverses accions: la formació dels treballadors del sector no lucratiu, més concretament del sector socioal i sociocultural, la formació a les persones que busquen feina, la supervisió, consultoria i producció d’eines d’anàlisi, la lluita contra la bretxa digital o la promoció del software de codi obert. En aquest marc, CESEP participa activament en diversos projectes europeus i transnacionals. Les seves accions tenen el suport de la regió de Valònia (Regió Valona), la Federació Valònia-Brusseles i la Unió Europea.
Centre Socialiste d’Education Permanente ASBL
RPM Nivelles 0418.309.134 | rue de Charleroi,47 – 1400 Nivelles
tel: 067/89 08 78 | fax : 067/21.00.97 | administration@cesep.be | www.cesep.be

LogoCityMinedCity Mine(d) és una plataforma par a intervencions urbanes. Surgeix el 1997 a partir d’una xarxa d’activistes comunitaris, arquitectes i artistes amb l’objectiu fundacional de revitalitzar zones desafavorides a les grans ciutats mitjançant la intervenció a l’espai urbà. El seu treball ha estat elogiat pel seu impacte en la gobernança urbana, el seu rol pioner en la innovació social o el seu noyu enfocament al voltant del desenvolupament urbà. City Mine(d) ha implementat més de 100 projectes a 23 ciutats europees, i organitza el treball en xarxa i l’intercanvi entre iniciatives actives a l’espai públic urbà. Actualment City Mine(d) té oficines a Brusseles i Londres. Més informació a www.citymined.org
gretaGRETA du Velay és un grup regional de 21 establiments educatius públics que depenen del Ministeri d’Educació. Hi treballen de forma fixa 45 formadors i més de 200 formadors free-lance, i s’especialitza en l’elaboració de projectes de formació i desenvolupament per respondre a les necessitats dels treballadors adults i les Pimes del sud de la regió d’Auvergne. Cobreix una diversitat de camps formatius en indústria, administració i empresa, serveis, tecnologies de la informació, acollida, cura o construcció. L’expertise transversal inclou l’anàlisi de necessitats de formació, disseny de cursos, desenvolupament de comunitats, formació de tutors i implementació de serveis de formació a distància. És membre de la xarxa GRETA que cobreix tot el territori francés. Des del 1992, implementa accions innovadores, projectes d’educació i recerca en un context internacional per a adaptar les competències dels treballadors a les evolucions de les tecnologies i dels mercats. És el promotor del concepte Formalab: un Fablab que dóna suport a les activitats formatives. Greta du Velay té un departament transversal específic per a la gestió de projectes d’innovació. Més informació i referències disponibles a http://cri.velay.greta.fr
LOGO_ITD_3La missió d’ITD és impulsar i desenvolupar projectes, processos i conceptes innovadors que afavoreixin la transferència de coneixement, el desenvolupament cultural, la inclusió social i el seu impacte territorial. La innovació en el disseny i desenvolupament de projectes on s’interrelacionen dimensions culturals, d’inclusió social, digitals i es combinen coneixement i experiència La conceptualització i transferència de coneixements i processos adaptats a nous actors, territoris o temàtiques La resposta àgil, eficient i adaptada als reptes de cada projecte singular El treball constant entre diverses realitats territorials, especialment les europees i llatinoamericanes. La capacitat prospectiva i de generació de canvis, mitjançant l’anticipació de tendències i possibilitats d’actuacions futures.
info@e-itd.com | www.e-itd.com
transitLa missió de TRÀNSIT PROJECTES és facilitar l’accés al capital social i cultural dels ciutadans mitjançant el seu empoderament, el suport a organitzacions i el desenvolupament territorial i la innovació. Combina la gestió de centres culturals i cívics a l’àrea de Barcelona, la producció cultural i la vocació internacional, especialment a Europa i Amèrica Llatina.
info@transit.es | www.transit.eshttp://blog.transit.es